Opłaty

Informacje o wysokości opłat związanych z czynnościami notarialnymi możecie Państwo uzyskać osobiście podczas wizyty w Kancelarii albo kontaktując się z Kancelarią telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

W zależności od rodzaju dokonywanej czynności notarialnej notariusz pobiera:

 • taksę notarialną
  Taksa notarialna jest jedyną pobieraną przez notariusza opłatą, która pomniejszona o podatek dochodowy, stanowi jego faktyczne wynagrodzenie. Wysokość taksy notarialnej uzależniona jest od rodzaju i stopnia skomplikowania danej czynności notarialnej, przy czym maksymalną wysokość taksy notarialnej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie ponieść wynagrodzenia notariusza, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. W przypadku uwzględnienia wniosku przez sąd, za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną, wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.
 • podatek VAT
  Podatek ten wynosi 23% od pobranej taksy notarialnej. Pobrany podatek notariusz zobowiązany jest przekazać do właściwego urzędu skarbowego.
 • podatek od czynności cywilnoprawnych
  Notariusz jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych jest zobowiązany pobrać ten podatek od strony czynności i w całości przekazać do właściwego urzędu skarbowego. Wysokość tego podatku i okoliczności, w których on występuje określa ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 • podatek od spadków i darowizn
  Notariusz jako płatnik podatku od spadków i darowizn jest zobowiązany pobrać ten podatek od strony czynności i w całości przekazać do właściwego urzędu skarbowego. Wysokość tego podatku i okoliczności, w których on występuje określa ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
 • opłaty sądowe
  Są to opłaty pobierane w przypadku dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych. Pobrane opłaty notariusz jest zobowiązany w całości przekazać właściwemu sądowi prowadzącemu daną księgę wieczystą. Wysokość opłat sądowych określa ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Opłaty związane z dokonywanymi czynnościami notarialnymi można uiszczać:
 • gotówką
 • kartami płatniczymi VISA, MasterCard i Maestro
 • przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla Kancelarii Notarialnej
  o numerze: 33 1910 1048 2402 7385 1146 0001 (rachunek prowadzony przez Santander Bank);
  przy wyborze tej formy płatności prosimy o wcześniejszy kontakt z Kancelarią